Kmetijska-okoljska podnebna plačila (Ukrep 10)

Cilj: Zmanjšati vplive kmtovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta "nagradi" kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje okolje in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev ineblagovnih javnih dobrin. 

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija "Poljedelstvo in zelenjadarstvo" pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivi vplivi vremena (zakorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje. 

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija "Sadjarstvo" pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je izboljšanju in ohranjanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjšanju erozije in izpiranja hranil.