Sodelovanje (Ukrep 16)

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) "Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)" se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Trajanje projekta: 11/2019-12/2022

Vodja projekta: Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Vsebina projekta:

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme. 

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obrememntiev iz kmetijstva na površinske vode.

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekosistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih. Cilj projekta je oceniti učinkovitost grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja poršinskih voda v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposobljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo. 

Partnerji: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta); Meja Šentjur, d.d.; Infrastukturni Center Jablje; Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, andrej Grabnar, Majda Veselič; Društvo za preučevanje ptic in varstvo narave; Razvojna agencija Kozjansko, KGZS Zavod Novo mesto, KGZS Zavod Murska Sobota. 

Projekt financirata:

Eropski kmetijski za razvoj podeželja;     http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP 2014-2020;     www.program-podezelja.si