28. skupščina delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 20. člena Statuta družbe Meja Šentjur, d.d. direktor družbe MEJA ŠENTJUR, d.d. 

sklicuje

 

28. skupščino delničarjev MEJA Šentjur, d.d., 

 

ki bo dne 26.10.2020 v prostorih družbe MEJA Šentjur, d.d. na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 16.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov). skupščini prisostvuje vabljen notar Gregor Kovač iz Celja. 

Obrazložitev:

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine.

2. Sprememba večinskega delničarja družbe

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s spremembo večinskega delničarja družbe.

Obrazložitev:

Po uspešni javni dražbi delnic z oznako MESS izdajatelja Meja Šentjur d.d. dne 16.06.2020 in na podlagi Sklepa Okrožnega sodišča v Celju o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe z den 8.7.200 v zvezi s sklepom Višjega doišča v Ljubljani z dne 22.09.2020, katere predmet je prodaja 449.646 delnic z oznako MESS za ceno 600.00,00 € je nov večinski delničar družbe Meja Šentjur d.d. družba Altius s.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1. S funkcije članice nadzornega sveta se odpokliče Andreja Kranjc (dosedanja predsednica nadzornega sveta).

3.2. S funkcije člana nadzornega sveta se odpokliče Zoran Ličen (dosedanji namestnik predsednice nadzornega sveta).

3.3 Odpoklic prične veljati z dnem sprejema skupščinskega sklepa o odpoklicu članov nadzornega sveta. 

3.4. Na funkcijo odpoklicanih članov nadzornega sveta Andreje Kranjc (dosedanje predsednice nadzornega sveta) in Zorana Ličena (dosedanjega namestnika predsednice nadzornega sveta) se imenujeta nova člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev. 

 

***

 

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posemazni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujeo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnenega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih  sn so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. 

 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Podlovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarejv z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do bveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

 

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačmno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Pogoji udeležbe in uresničevanje pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarje morajo udeležbo na skupščini pisno priajviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako,d a družbi psoredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov: meja@meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo priajve z originalnimi podpisi. vsak delničar, ki je upravičen do udeležb na skupščini, lahko za udelebo in izvrševanje pravic na skupščini  s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno poosblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane utid shranjeno. 

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob priajvi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklican aza 16.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 17. uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala. 

V Šentjurju, dne 25.9.2020

Meja Šentjur, d.d. 
Roman Gregorn, direktor