Ekološko kmetovanje (Ukrep 11)

Cilj: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: Upravičenec navede v kateri podukrep je vključen (podukrep 11. 11.1 - Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja oz. podukrep 11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja)

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

- ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, 

- opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, 

- uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, 

- vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in

- če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

 Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

- ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, 

- opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, 

- uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, 

- vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in 

- če velja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skaldu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.