Sklic skupščine delničarjev družbe MEJA Šentjur, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGS-) ter 20. člena Statuta družbe Meja šENTJUR, d.d. direktor družbe Meja Šentjur, d.d.

sklicuje

23. skupščino delničarjev družbe MEJA Šentjur, d.d.,  

ki bo dne 24.08.2017 v prostorih družbe MEJA Šentjur d.d., na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom od 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa: 
Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov)
Skupščini prisostvuje vabljen notar Aleksander Mraz iz Celja.

Obrazložitev:
Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine. 

2. Predstavitev letnega poročila 2016 družbe Meja Šentjur, d.d. vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 ter predstavitev revidiranega letnega poročila za skupino MEJA (Meja Šentjur d.d. in HMEZAD HRAM, d.o.o.) 2016

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur d.d. za leto 2016 ter poročilom nadzornega
       sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi. 
2.2. Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine MEJA (Meja Šentjur, d.d. in HMEZAD
       HRAM  d.o.o.) za leto 2016 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve le-tega in njegovi potrditvi. 
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe. Skupščina potrjuje in odobrava delo direktorja družbe v poslovnem
       letu 2016.
2.4. Skupščina se seznani s poročilom o delu nadzornega sveta z dne 10.07.2017.
2.5 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v
      poslovnem letu 2016.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur, d.d. in skupini MEJA za poslovno leto 2016, z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilom nadzornega sveta k omenjenim izkazom. Podlovodstvo družbe predlaga, da se direktorju družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnica. 

3. Potrditev revizorja za leto 2017

Predlog sklepa: 

Skupščina za revidiranje letnih izkazov za leto 2017 imenuje družbo Plus revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Obrazložitev:

Predlagani revizor Plus revizija d.o.o. je bila izbrana za revidiranje računovodskih izkazov po nalogu upnikov na dan 30.06.2014. Isti revizor je nadaljeval z delom v letu 2015 in 2016, saj je detaljno poznal tekočo problematiko družbe in njene posebnosti. Zaradi vsega navedenega in kontinuitete dela nadzorni svet predlaga, da revizijo tudi za leto 2017 opravi Plus revizija, d.o.o. 

*****

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevi moraj v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

delničarji lahko k vaski točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGS-1 le, če bodo družbi poslani v sedminh dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svoj pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanseljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na v prašanje delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja s povezanimi družbami. 

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarejm na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dnepred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski naslov: meja(a)meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščin, lahko za udeležbo  in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane shranjeno. 

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob priajvi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Èe skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 11. uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino osnovnega kapitala. 

V Šentjurju, 18.07.2017

Meja Šentjur, d.d. 
Roman Gregorn, direktor