24. skupščina delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 20. člena Statuta družbe MEJA Šentjur, d.d. diretktor družbe MEJA Šentjur, d.d. 

sklicuje

24. skupščino delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d., 

ki bo dne 28.08.2018 v prostorih družbe Meja Šentjur, d.d. na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov).

1.2. Skupščini prisostvuje vabljen notar Aleksander Mraz iz Celja.

Obrazložitev:

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine. 

2. Predstavitev letnega poročila 2017 družbe MEJA Šentjur, d.d. vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017 ter predstavitev revidiranega letnega poročila za skupino MEJA (MEJA Šentjur, d.d. in HMEZAD HRAM d.o.o.) 2017

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani zrevidiranim letnim poročilom družbe MEJA Šentjur d.d. za leto 2017 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi. 

2.2. Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom MEJA (MEJA Šentjur, d.d. in HEMZAD HRAM, d.o.o ) za leto 2017 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve le-tega in njegovi potrditvi. 

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe. skupščina potjuje in odobrava delo direktorja družbe v poslovnem letu 2017.

2.4. Skupščina se seznani s poročilom o delu nadzornega sveta z dne 29.06.2018.

2.5. Skupščina podeljuje razrešnico nadzronemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2017.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur d.d. in skupine MEJA za poslovno leto 2017, z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilomnadzornega sveta k omenjenim izkazom. Poslovodstvo družbe predlaga, da se direktorju družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnica. 

3. Potrditev revizorja za leto 2018

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina za revidiranje letnih izkazov za leto 2018 imenuje družbo AA REVIZIJA, revizija in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 156B, 1000 Ljubljana. 

Obrazložitev:

Predlagani revizor AA REVIZIJA, d.o.o. bo zagotovila kontinuiteto dela glede na specifičnost družbe v povezavi s problematiko konsolidacije lastništva družbe.  V okviru družbe AA REVIZIJA, d.o.o. namreč deluje revizorka Brigita Aljaž, ki je pred tem delovala v družbi PLUS REVIZIJA, d.o.o., ki je bila izbrana za revidiranje računovodskih izkazov po nalogu upnikov na dan 30.6.2017. Isti revizor je tako nadaljeval z delom tudi v letu 2015, 2016 in 2017 saj je detaljno poznal tekočo problematiko družbe in njene posebnosti. Zaradi vsega navedenaga in kontinuitete dela nadzorni svet predlaga, da revizijo za leto 2018 opravi AA REVIZIJA, d.o.o. 

4. Seznannitev delničarjev s pogojno sodno poravnavo z dne 23.04.2018, kot spremenjeno z dodatkom z dne 10.07.2018, in sprejem sklepov v povezavi z odložnimi pogoji iz omejene soden poravnave

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina se seznani z vsebino pogojne sodne poravnave v zadevi opr. št. I g 487/2017 sklenjene dne 23.04.2018 in z dodatkom k omenjeni sodni poravnavi sklenjenim dne 10.07.2018.

4.2. Sklepa 4.1 in 4.2, ki ju je skupščina psprejela na 21. seji skupščine MEJA Šentjur, d.d. dne 17.11.2015, se dokončno razveljavita. 

Obrazložitev:

Družba je v okviru gospodarskega spora, opr. št. I Pg 487/2017, z družbo DAKONT, d.o.o., ki je delničar Družbe, sklenila pogojno sodno poravnavo. V omenjeni sodni poravnavi je med drugim določeno, da družba DAKONT d.o.o., kot tožeča stranka, iz naslvoa spornih razmerij, obravnavanih v gospodarksih sporih, ki se pred okronim sodeščem v Celju vodijo pod opr. št. I Pg 487/2017, opr. št. I Pg 556/2016 in I Pg 993/2015, do družbe MEJA Šentjur, d.o.o., kot tožeče stranke, nima več nobenih zahtevkov, in sicer na način, da se zadeve, ki se nanašajo na gospodarske spore, ki se vodijo pod opr. št. I Pg 487/2017, opr. št. I Pg 556/2016 in opr. št.  I Pg 993/2015, štejejo za dokončno rešene. 

Omenjena sodna poravnava je sklenjena pod več odložilnimi pogoji, in sicer je kot en izmed odložilnih pogojev določen pogoj, da skupščina Družbe dokončno razveljavi 4.1 in 4.2 sklep 21. seje skupščine Družbe z dne 17.11.2015 (tj. sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in hkratnemu povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki). Poleg tega je kot odložni pogoj določen tudi pogoj, da bo Družba z bankami upnicami uskaldila in sprememnila Pogodbo o finančnem prestrukturiranju, na način, da bo ustrezno regulirala razveljavitev prej omenjenga 4.1 in 4.2 sklepa 21. seje skupščine družbe MEJA Šentjurd, d.d. z den 17.11.2015.

V okviru obravnave 4. točke dnevnega reda uprava Družbe primarno predlaga, da se delničarji Družbe seznanijo s sklenjeno pogojno sodno poravnavo, v delu, ki se nanaša na sprejem sklepov, ki so v pristojnosti skupščine Družbe in so hkrati pomembni za eventualno uresničitev odložilnih pogojev pogojne sodne poravnave. Ker si Družba prizadeva uresničiti odložne pogoje, določene v zgoraj omenjeni sodni porasvnavi, uprav aDružbe skupščini Družbe, brez prejudica glede vsebine sklepov, hkrati predlaga tudi v sprejem sklepa iz točke 4.2., in sicer v obliki in na način, kot je ta sklep zapisan v pogojno sklenjeni sodni poravnavi. Na ta način bo delničarjem Družbe omogočeno, da se bodo lahko neodvisno opredelili do razveljavitve 4.1 in 4.2 sklepa 21. skupščine Družbe, ki jih je, v danih okoliščinah v letu 2015, sprejela skupščina Družbe. Uprava Družbe v povezavi s sklepom iz točke 4.2. delničare hkrati seznanja, da Družba z bankami upnicami še ni uskladila in spremenila Pogodbe o finančnem prestrukturiranju, na način, da bi se ustrezno regulirala razveljavitev prej omenjenga 4.1 in 4.2 sklepa 21. seje skupščine Družbe. Omenjeno pomeni, da bi lahko sprejem sklepa iz točke 4.2., na način, da le-ta ne bi ustrezno reguliran v Pogodbi o finančnem prestrukturiranju ali usklajen z ustrezno večino finančnih upnikov, v končni fazi pomenil tudi zapadlost terjatev upnikov po Pogodbi o finančnem prestrukturiranju. 

***

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lajko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1. zahtevi orajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščinapri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za doplonitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpogosteje sedem dni o objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sproščeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo dužbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenm roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Pslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. 

 Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplčano na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Pogoji udeležbe in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisit delničarji, ki so kot imetnik delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski naslov: meja@meja.si. upoštevane in veljavne bodo samo priajve z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno opooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. 

poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino pijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji ozirma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če skupščina ob navedeni uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 

 

V Šentjurju, dne 18.07.2018

 

Meja Šentjur, d.d. 

Roman Gregorn, direktor