SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ("ZGD-1") IN 20. ČLENA sTATUTA DRUŽBE mEJA šENTJUR, D.D. ("Statut"), dirktor družbe Meja Šentjur, d.d. ("Družba")

sklicuje

25. skupščino delničarjev družbe MEJA Šentjur, d.d., 

ki bo dne 27.3.2019, v prostorih družbe Meja šentjur d.d., na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, s pričetkom od 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skpščine

Predlog sklepa:

1.1.  Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov).

1.2. Skupščini prisostvuje vabljen notar Aleksander Mraz iz Celja.

Obrazložitev:

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine. 

2. Razveljavitev 4.1 in 4.2 sklepa 21. seje skupščine družbe Meja Šentjur, d.d. dne 17.11.2015, se razveljavita. 

Predlog sklepa:

2.1. sklepa 4.1 in 4.2, ki ju je skupščina sprejela na 21. seji skupščine družbe Meja Šentjur, d.d. dne 17.11.2015, se razveljavita.

Obrazložitev:

Skupščina Družbe je na skupščini, ki je bila dne 28.8.2018, že odločala o predlogu sklepa glede razveljavitve 4.1 in 4.2 seje skupščine Družbe z dne 17.11.2015 ("sklepa o spremembi kapitala") in je takšen predlog sklepa zavrnila. Sklepa o spremembi kapitala sta posledično še vedno predmet izpodbijanja v gospodarskem sporu, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju, kjer kot tožeča stranka nastopa družba DAKONT d.o.o. - v stečaju. Glede na navedeno in upoštevaje, da so določeni deležniki (delničarji/upniki) po datumu zadnje skupščine Družbe izrazili interes, da se sklepa o spremembi kapitala razveljavita, uprava Družbe skupščini Družbe, brez prejudica glede vsebine Sklepov o spremembi kapitala in predlaganega sklepa o razveljavitvi teh sklepov, predlaga v sprejem sklep iz predmetene točke 2.1. Na ta način bo delničarjem družbe omogčeno, da se bodo lahko neodvisno opredelili do razveljavitve Sklepov o spremembi kapitala (tj. 4.1 in 4.2 sklepa 21. seje skupščine Družbe), ki jih je, v danih okoliščinah v letu 2015, sprejela skupščine Družbe. uprava družbe v povezavi s predlaganim sklepom delničarja Družbe hkrati seznanja, da Družba z upnicami še ni ustrezno uskladila ali sprememnila Pogodbe o finančnem prestrukturiranju, na način, da bi se ustrezno regulirala razveljavitev Sklepov o sprmembe kapitala. Omejeno pomeni, da bi lahko sprejem predlaganega sklepa, na način, da le-ta ne bi bil ustrezno reguliran v Pogodbi o finančnem prestrukturianju ali usklajen z ustrezno večino finančnih upnikov, v končni fazi pomenil tudi zapadlost terjatevupnikov po Pogodbi o finančnem prestrukturianju.

*** 

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajstetino osnovnega kapitala, lajko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točki dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGS-1. zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pru posamezni točki dnevnega redane sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skaldu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način 296. člena ZGD-1 le,, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko  poslovodstvo  da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. 

Gradivo za skupščino in nformacije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvijo ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.  

Pogoji udeležbe in uresničevanje glasovne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem  skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov: meja@meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo priajve z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini, s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi sranjeno. 

Poslovodstvo deružbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z  izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 

V Šentjurju, dne 21.2.2019

Meja Šentjur, d.d.

Roman Gregorn, direktor