26. skupščina delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 20. člena Statuta družbe Meja Šentjur, d.d. direktor družbe MEJA Šentjur, d.d. 

sklicuje

26. skupščino delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d., 

ki bo dne 18.6.2019 v prostorih družbe MEJA Šentjur, d.d., na naslovu Cesta Leona dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa: 

Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov). skupščini prisostvuje vabljen notar Aleksander Mraz iz Celja. 

Obrazložitev:

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine. 

 

2. Predstavitev letnega poročila družbe MEJA Šentjur, d.d. za leto 2018 vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 ter predstavitev revidiranega letnega poročila za Skupino MEJA (MEJA Šentjur, d.d. in HMEZAD HRAM, d.o.o.) za leto 2018

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MEJA Šentjur, d.d. za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi. 

2.2. Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine MEJA  (MEJA Šentjur, d.d. in HMEZAD HRAM, d.o.o.) za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve le tega in njegovi potrditvi. 

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe. Skupščina potrjuje in odobrava delo direktorja družbe v poslovnem letu 2018.

2.4. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 8.5.2019.

2.5. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2018.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur, d.d. in skupine MEJA za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilom nadzornega sveta k omenjenim izkazom. Poslovodstvo družbe predlaga, da se direktorju družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnica. 

 

3. Potrditev revizorja za leto 2019

Predlog sklepa:

Skupščina za revidireanje letnih izkazov za leto 2019 imenuje družbo AA REVIZIJA, revizija in poslovno svetovanje, d.o.o., Dolenjska cesta 156B, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlagani revizor AA REVIZIJA, d.o.o. bo zagotovila kontinuiteto dela glede na specifičnost družbe v povezavi s problematiko konsolidacije lastništva druže. V okviru družbe AA REVIZIJA d.o.o. namreč deluje revizorka Brigita Aljaž, ki je pred tem delovala v družbi PLUS REVIZIJA d.o.o., ki je bila izbrana za revidiranje računovodskih izkazov po nalogu upnikov na dan 30.6.2014. Isti revizor je tako nadaljeval z delom tudi v letih 2015 do 2018, saj je detajlno poznal tekočo problematiko družbe in njene posebnosti. Zaradi vsega navedenega in kontinuitete dela nadzorni svet predlaga, da revizijo za leto 2019 opravi AA REVIZIJA d.o.o..

 

4. Imenovanje članov anadzornega sveta 

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta družbe Meja Šentjur, d.d., ki zastopa intere delničarjev, se imenuje Andreja Kranjc in Zoran Ličen, za mandatno obdobje štirih let. Mandatno obdobje začne teči 4.8.2019.

Obrazložitev:

Nadzorni svet ugotavlja, da dvema članoma nadzornega sveta družbe, predsednici Andreji Kranjc in njenemu namestniku Zoranu Ličnu, dne 3.8.2019 poteče štiriletni mandat in predlaga skupščini družbe njuno imenovanje tudi v naslednjem mandatnem obdobju, ki prične teči od 4.8.2019.

Članu nadzornega sveta, predstavniku delavcev, Andreju Ocepku štiriletni mandat izteče v aprilu 2020.

 

***

 

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGS-1. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujeo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev snevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotnepredloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenm roku sedem dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. 

Praevica do obveščenosti:

Delničar an skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Podlovodstvo mora na skupščini dati delničarejm zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvoda podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za  pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. 

Gradivo za skupščino in inforamcije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brazplačno na vpogled delničarejem na sedežu družbe, od ponedeljak do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Pogoji udeležbe in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

 Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetnik delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko  priajvijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski naslov: meja@meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. 

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščno prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, psinim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 

V Šentjurju, dne 14.05.2019

 

Meja Šentjur, d.d. 

Roman Gregorn, direktor