27. skupščina delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-) ter 20. člena Statuta družbe MEJA Šentnur, d.d. direktor družbe MEJA šentjur, d.d. 

 sklicuje

 27. skupščino delničarjev MEJA Šentjur, d.d.,

 ki bo dne 31.08.2020 v prostorih družbe MEJA Šentjur, d.d., na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 14.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov). Skupščini prisostvuje vabljen notar Gregor Kovač iz Celja.

Obrazložitev: Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine.

 

2. Predstavitev letnega poročila družbe MEJA Šentjur, d.d. za leto 2019 vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019 ter predstavitev revidiranega letnega poročila za Skupino Meja (MEJA Šentjur, d.d. in HMEZAD HRAM, d.o.o.) za leto 2019

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MEJA Šentjur, d.d. za leto 2019 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi. 

2.2. Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine MEJA (MEJA Šentjur, d.d. in HMEZAD HRAM, d.o.o.) za leto 2019 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve le-tega in njegovi potrditvi. 

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe. Skupščina potrjuje in odobrava delo direktorja  družbe v poslovnem letu 2019.

2.4. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 22.06.2020.

2.5. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2019.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se seznani z revidiranim letnim poročilo družbe Meja Šentjur, d.d. in skupine MEJA za poslovno leto 2019, z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilom nadzornega sveta k omenjenim izkazom. Poslovodstvo družbe predlaga, da se direktorju družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnica. 

3. Potrditev revizorja za leto 2020

 Predlog sklepa: Skupščina za revidiranje letnih izkazov za leta 2020-2023 imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.

Obrazložitev: Nadzorni svet je direktorju naložil, da pridobi najmanj tri ponudbe za izbor revizorja za leto 2020 oz. za obdobje treh let. Nadzorni svet je med ponudniki z glasovanjem za  revizorja izbral družbo RATING, d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje. 

***************************************************************************

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. 

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja družbe. 

Pogoji udeležbe in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tsti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski naslov: meja@meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. 

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklicana za 14.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 15.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 

V Šentjurju, dne 24.7.2020

Meja Šentjur, d.d. 

Roman GREGORN, direktor