Preklic sklica 28. skupščine družbe

Direktor družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, matična številka: 5150370000 ("družba"), ob upoštevanju 151.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter uvedbe postopka upniške prisilne poravnave z dne 23.09.2020 objavlja

PREKLIC SKLICA 28. SKUPČINE DRUŽBE

ki je bil objavljen dne 25.9.2020, skupščina pa je bila sklicana za dne 26.10.2020 ob 16.00 uri, v prostorih družbe na poslovnem naslovu družbe, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur. 

Ta preklic skupščine bo od dne 21.10.2020 dalje objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (http://www.ajpes.si) in na uradni strani družbe (https://www.meja.si).

Meja kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. 

Mitja Križaj, direktor