Izredna skupščina družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d.

Na podlogi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena Statuta družbe, direktor družbe MEJA, kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. (skrajšano firma MEJA Šentjur, d.d.) Cesta leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, matična številka 5150370000,

sklicuje

izredno skupščino družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d.,

ki bo v četrtek, 26.11.2020 ob 16.00 uri v poslovnih prostorih družbe MEJA Šentjur, d.d., na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 ŠENTJUR.

PREDLOG DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Direktor bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine, tj. predsednik skupščine in člane verifikacijske komisije. 

Za sestavo notarskega zapisnika je direktor k sodelovanju povabil Gregorja Kovača, notarja z Celja, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje.

2. Seznanitev s spremembo večinskega delničarja

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 433/2014 z dne 25.09.2020, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. Cst 454/2020 z dne 20.10.2020, se je družba ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, matična številka 5787785000, kot imetnik 449.646 delnic z oznako MESS, družbe kot izdajatelja, vpisala v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. in s tem postala delničar družbe. 

Predlog sklepa: Skupščina se seznani s pridobitvijo delnic s strani družbe ALTIUS d.o.o. 

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Dne 24.10.2020 je bila družba obveščena, da je kot članica nadzornega sveta odstopila Andreja Kranjc, predsednica nadzornega sveta, in dne 26.10,2020 je bila družba obveščena, da je kot član nadzornega sveta odstopil Zoran Ličen, namestnik predsednice nadzornega sveta. Upoštevajoč odstop člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev Andreja Ocepka, dne 21.10.2020, nadzorni svet družbe nima članov in je nesklepčen. Zato je imenovanje novih članov nadzornega sveta nujno za njegovo delovanje. 

Glede na to, da je bil nad družbo dne 23.9.2020 uveden postopek prisilne poravnave, se za imenovanje nadzornega sveta zahteva soglasje sodišča po 151.a členu ZFPPIPP.

Predlog sklepa:

3.1 Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe MEJA Šentjur, d.d. za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 26.11.2020, imenuje Marjetka Lašič.

3.2 Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe MEJA Šentjur, d.d. za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 26.11.2020, imenuje Borut Bratina.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po pobjavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali  če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnebnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členov ZDG-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmh dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. 

Gradivo za skupščino in informacijo delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in orazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih od 8. do 13. ure  od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Pogoji udeležbe in uresničevanje pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo  in na njej uresničujejo glasovlano pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno objaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo priajvo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov meja@meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. 

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob priajvi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. 

Skupščina je sklicana za 16.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 17.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala. 

V Šentjurju, dne 26.10.2020

MEJA Šentjur, d.d.

Mitja Križaj, direktor