29. skupščina delničarjev družbe MEJA Šentjur, d.d.

Glede na popravek pisne pomote v sklicu skupščine, objavljen na portalu AJPES dne 23.11.2021, družba Meja Šentjur, d.d. objavlja naslednji čistopis sklica skupščine z dne 12.11.2021.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 20. člena Statuta družbe Meja Šentjur, d.d. direktor družbe Meja šentjur, d.d. na podlagi zahteve delničarja ALTIUS d.o.o. z dne 14.10.2021

sklicuje

29. skupščino delničarjev družbe MEJA šENTJUR, d.d., 

ki bo dne 13.12.2021 v prostorih družbe Meja Šentjur, d.d. na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Sklicatelj skupščine začne sejo skupščine in poda ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlaga delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine, tj. predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika se povabi k sodelovanju notarko iz Maribora, Ksenijo Košar Bratuša, Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor.

Obrazložitev:

Predlagatelj sklepa je delničar ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, matična številka: 5787785000.

 

2. Predstavitev letnega poročila družbe Meja Šentjur d.d. za leto 2020, vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in potrditev ter predstavitev revidiranega letnega poročila za skupino Meja (Meja Šentjur d.d. in Hmezad Hram d.o.o.) za leto 2020.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur, d.d.  za leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 injegovin potrditvi.

2.2. Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Meja (Meja Šentjur, d.d. in Hmezad Hram d.o.o.) za leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve le-tega in njegovi potrditvi.

2.3. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2020.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se seznani s potekom priprave in sprejemanja letnega poročila in revidiranega letnega poročila družbe Meja Šentjur, d..d in skupine Meja za poslovno leto 2020, z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilom nadzornega sveta k omenjenim izkazom.

Predlagatelj sklepa je delničar ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve d.o.o., čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, matična številka: 5787785000.

 

3. Seznanitev s poslovanjem družbe v prvih devetih mesecih leta 2021

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva o poslovanju družbe v prvih devetih mesecih leta 2021.

Obrazložitev:

Glede na sprožen postopek upniške prisilne poravnave je potrebno pregledati in poročati o poslovanju družbe za prvih devet mesecev poslovanja v letu 2021 ter podati prognozo postopkov in stanja družbe do konca leta 2021.

Predlagatelj sklepa je delničar ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, matična številka: 5787785000.

 

 ***

 

 Omejitev pristopjnosti skupščine po 151.a členu ZFPPIPP:

Nad družbo Meja Šentjur d.d. je bil dne 23.9.2020 uveden postopek prisilne poravnave, s sklepom Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 2024/2020 z dne 16.12.2020 pa začet postopek prisilne poravnave. Slednji sklep je bil potrjen s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. Cst 52/2021 z dne 17.2.2021. V skladu s 151.a členom ZFPPIPP je od uvedbe postopka prisilne poravnave dne 23.9.2020 dalje skupščina pristojna sprejeti samo sklepe predvidene v prvem odstavku 151.a člena ZFPPIPP:

1. sklep o odpoklicu ali razrešitvi člana in imenovanju novega člena poslovodstva ali člana organa nadzora insolventnega dolžnika, če za tako odločitev dobi soglasja sodišča,

2. sklep o sprememebi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja iz 191. člena ZFPPIPP, 

3. sklep o poevečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki,

4. drug sklep, ki je potreben za izvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu finanačnega prestrukturiranja, če za to tako odločitev dobi soglasje sodišča. 

Brez soglasja sodišča sklepi pod točkama 1. in 4. zgoraj ne učinkujejo, saj jih skupščina ni pristojna sprejeti. 

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD1. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-a. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarji, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavanjo na skupščini.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listanimi in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Poogoji udeležbe in uresničevanje pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravio le tisiti delničarji, ki so kot imetniki delnic visani v delniški knjigi konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delaničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov: meja@meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo priajve z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležb na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.

V Šentjurju, dne 12.11.2021

Meja Šentjur d.d. 

Vanja Papak, direktor