10. razpis

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) "Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okoljemoz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)" se izvaja  okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoj apodeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora z askupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Trajanje projekta: 11/2019 - 12/2022

Vodja projekta: Limnos Podjetje za aplikativno tehnologijo d.o.o.

Vsebina projekta: Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme.

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode. 

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekosistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gozdarstvih. Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda v okolju. Podana bo ocena priemrnosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripraljen za širšo rabo.